+48 22 290 29 42

Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii 

Cele Klastra (EN)

Głównymi celami Klastra są:

• wzmocnienie konkurencyjności regionu,

• zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,

• poprawa przepływu informacji pomiędzy instytucjami nauki i biznesu,

• promocja zachowań pro energetycznych i pro ekologicznych,

• zmniejszenie szkodliwych oddziaływań na środowisko naturalne,

• świadczenie usług z zakresu efektywności energetycznej,

• wzmocnienie współdziałania samorządu lokalnego, przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz regionalnego biznesu w realizacji polityki rozwoju województwa mazowieckiego,

• promocja województwa mazowieckiego jako miejsca efektywnych inwestycji,

• poprawa bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza,

• wspólna promocja działań w zakresie inwestowania w OZE,

• wzrost atrakcyjności studiów technicznych o specjalnościach energetycznych.

 

Do podstawowych działań Klastra należy:

• opracowanie i prowadzenie działań promocyjnych w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska

• popularyzacja wiedzy o metodach i sposobach zwiększających efektywność energetyczną odbiorców końcowych mediów energetycznych (energia elektryczna, gaz, ciepła woda, ogrzewanie itp.) poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty itp.

• wypracowanie i wdrożenie skutecznych mechanizmów wsparcia finansowego dla przedsięwzięć z dziedziny EE i OZE,

• opiniowanie i wypracowywanie standardów dla systemów monitorujących zużycie energii,

• wspólne prowadzenie projektów, w tym opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania zużycia energii. 

 

Produkty Klastra:

• projekty promocyjne popularyzujące wiedzę i zachowania z dziedziny EE i OZE,

• strategia marketingowa uwzględniająca aktywności uczestników klastra,

• konferencje, warsztaty, szkolenia,

• wydawnictwa informacyjne (broszury , foldery, poradniki),

• infolinia (EE i OZE),

• strona WWW.

 

Źródła finansowania

• wkład własny uczestników Klastra,

• dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych,

• darowizny.