Ułatwienia dostępu

Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

Centrum Kompetencji Finansowania Efektywności Energetycznej

Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

Cele Klastra

Głównymi celami Klastra są:

 • wzmocnienie konkurencyjności regionu,
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
 • poprawa przepływu informacji pomiędzy instytucjami nauki i biznesu,
 • promocja zachowań pro energetycznych i pro ekologicznych,
 • zmniejszenie szkodliwych oddziaływań na środowisko naturalne,
 • świadczenie usług z zakresu efektywności energetycznej,
 • wzmocnienie współdziałania samorządu lokalnego, przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz regionalnego biznesu w realizacji polityki rozwoju województwa mazowieckiego,
 • promocja województwa mazowieckiego jako miejsca efektywnych inwestycji,
 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza,
 • wspólna promocja działań w zakresie inwestowania w OZE,
 • wzrost atrakcyjności studiów technicznych o specjalnościach energetycznych.

 

Do podstawowych działań Klastra należy:

 • opracowanie i prowadzenie działań promocyjnych w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska
 • popularyzacja wiedzy o metodach i sposobach zwiększających efektywność energetyczną odbiorców końcowych mediów energetycznych (energia elektryczna, gaz, ciepła woda, ogrzewanie itp.) poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty itp.
 • wypracowanie i wdrożenie skutecznych mechanizmów wsparcia finansowego dla przedsięwzięć z dziedziny EE i OZE,
 • opiniowanie i wypracowywanie standardów dla systemów monitorujących zużycie energii,
 • wspólne prowadzenie projektów, w tym opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania zużycia energii. 

 

Produkty Klastra:

 • projekty promocyjne popularyzujące wiedzę i zachowania z dziedziny EE i OZE,
 • strategia marketingowa uwzględniająca aktywności uczestników klastra,
 • konferencje, warsztaty, szkolenia,
 • wydawnictwa informacyjne (broszury , foldery, poradniki),
 • infolinia (EE i OZE),
 • strona WWW.

 

Źródła finansowania

 • wkład własny uczestników Klastra,
 • dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych,
 • darowizny.