Ułatwienia dostępu

Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

Historia Klastra

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., poszukując nowych rozwiązań w zakresie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Mazowsza oraz rezerw tkwiących w skutecznej implementacji narzędzi poprawiających efektywność energetyczną, rozpoczęła na początku 2011 r. prace nad powołaniem Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i OZE. Klastra postrzeganego jako platformę powiązań jednostek rządowych, samorządowych, biznesu oraz instytucji B+R służącą temu celowi.

W dniu 20.05.2011 r. została podpisana umowa – porozumienie pomiędzy podmiotami założycielskimi powołująca do funkcjonowania Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i OZE.

Formą organizacyjną Klastra jest konsorcjum podmiotów – członków Klastra z Koordynatorem Klastra – Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o. o.:

Tutaj znajdziesz dokument Porozumienie w sprawie powstania i funkcjonowania Klastra:  Pobierz

Aktem regulującym funkcjonowanie Klastra jest jego Statut: Pobierz 

Projekt E-FIX, finansowany z programu Horyzont 2020, otworzył nowy rozdział działalności Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i OZE jako Centrum Kompetencji Finansowania Efektywności Energetycznej, czyli punktu kontaktowego dla interesariuszy projektów energetycznych i potencjalnych inwestorów poszukujących odpowiednich mechanizmów dofinansowania. Klaster zapewnia ekspertyzę dotyczącą:

  • wykonalności inwestycji energetycznych;
  • oceny ryzyka i pewności korzystania z innowacyjnego mechanizmu finansowania.

Centrum, dopasowując wymagania inwestora w zakresie finansowania projektów energetycznych, ma na celu wspieranie wzrostu liczby pomyślnie zrealizowanych projektów energetycznych.